FAQ - najczęściej zadawane pytaniaDZIAŁ PŁAC

 

1. Kto opłaca składki na FP i w jakiej wysokości?

 

Odp. Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (FP) dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pracodawców i zleceniodawców. Składkę na FP opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. Nalicza się ją od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( bez stosowania ich ograniczenia do tzw. rocznego limitu)

Od 1 lipca 2009 r. zakład pracy nie opłaca składek na FP i FGŚP ( fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) za wszystkie osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej: 55 lat – dla kobiet i 60 lat - dla mężczyzn.

2. Jakie są wysokości składek na ubezpieczenie społeczne w roku 2013?

 

Odp.

Składki finansowane przez pracownika

  • Składka emerytalna - 9,76%
  • Składka rentowa – 1,5%
  • Składka chorobowa - 2,45%

Składki finansowane przez pracodawcę

  • Składka emerytalna – 9,76%
  • Składka rentowa – 6,5%
  • Składka wypadkowa – 0,93%*
  • Składka na fundusz pracy - 2,45%
  • * od 1 kwietnia 2013 roku wysokość składki może ulec zmianie.

3. Jaka jest wysokość podatku przy umowie – zlecenie?

 

Odp. W przypadku umowy zlecenia sprawa podatku dochodowego została rozstrzygnięta dokładnie w taki sam sposób, jak przy umowie o dzieło. Oznacza to, iż, najpierw jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu, wynoszące co do zasady 20%. Koszty te mogą wzrosnąć do 50% w przypadku korzystania przez zleceniobiorcę z praw autorskich i praw pokrewnych, tzn. gdy konkretne zlecenie ma charakter działalności twórczej.

4. Jakie składki ZUS pobierane są od umowy zlecenie?

 

Odp. Umowa zlecenie podlega składkom ZUS, jeśli zostanie zawarta z własnym pracownikiem, lub z osobą która nie ma żadnego innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. Jeśli natomiast umowę zawarto z osoba, która nie jest ubezpieczona z innego tytułu, to objęcie wynagrodzenia z tytułu tej umowy składką na ubezpieczenie emerytalno – rentowe jest obowiązkowe, natomiast w przypadku ubezpieczenie chorobowego – dobrowolne.

Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega dana osoba obowiązkowo, jeżeli świadczenie wykonywane jest w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

5. Jaka jest wysokość podatku od umowy o dzieło?

 

Odp. Sposób opodatkowania umowy o dzieło zależy od wysokości wynagrodzenia, na jaką opiewa umowa o dzieło. Jeśli bowiem wynagrodzenie jest niższe niż 200 zł brutto miesięcznie, przychód z tytułu umowy o dzieło opodatkowany jest ryczałtowo. Podatek w wysokości 18 proc. odprowadza się od kwoty brutto przychodu niepomniejszonej o koszty uzyskania przychodu. W przypadku, gdy wynagrodzenie jest wyższe niż 200 zł brutto, podlega ono  opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Podatek w wysokości 18 proc. odprowadza się od kwoty brutto przychodu pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu.

6. Ile wynoszą koszty uzyskania przychodu od umowy o dzieło?

 

Odp. Koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy, natomiast o dzieło określone są w sposób zryczałtowany. Standardową stawką jest 20 proc. W przypadku jednak gdy przedmiotem umowy jest stworzenie utworu autorskiego z przekazaniem praw autorskich do tego dzieła, można przy wyliczaniu podatku zastosować wyższą stawkę kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50 proc. W przypadku umowy o dzieło można również uwzględnić koszty uzyskania przychodów w wysokości większej niż 50%. Wykonawca dzieła powinien jednak wykazać, że faktycznie poniesione przez niego koszty były wyższe.

Jeśli umowa o dzieło podpisana jest z pracownikiem zatrudnionym również na umowę o pracę, rodzi ona obowiązek ubezpieczeń społecznych. W takim wypadku koszty uzyskania przychodów oblicza się od kwoty przychodu pomniejszonej o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne.

7 . Ile wynoszą składki ZUS od umowy o dzieło?

 

Odp. Osoba, która wykonuje pracę wyłącznie na podstawie umowy o dzieło, nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Samoistna umowa o dzieło nie jest bowiem tytułem do ubezpieczeń.

Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło istnieje natomiast wtedy, gdy umowa taka została zawarta z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. W takich przypadkach umowa o dzieło jest w zakresie ubezpieczeń społecznych traktowana jak umowa o pracę.

8. Jaka jest kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne w 2013 roku?

 

Odp. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku nie może przekraczać 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Jeżeli przychód osiągnięty przez ubezpieczonego w 2013 r. przekroczy kwotę 111.390,00 zł, należy zaprzestać odprowadzania składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od momentu tego przekroczenia. W dalszym ciągu płatnik powinien odprowadzać składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

9. W jakim czasie i gdzie mogę pobierać swoje wynagrodzenie?

 

Odp. Wynagrodzenie można pobierać przez 14 dni od daty wpływu do banku we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S.A na terenie całego kraju.

Wymagane dokumenty:
Otrzymanie świadczenia będzie możliwe po przedstawieniu w banku dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców, po okazaniu karty stałego pobytu lub paszportu.

DZIAŁ FINASOWY

 

1. Jakie elementy opisu powinien zawierać dokument finansowy?

 

Odp. Dokument finansowy musi być czytelny i zawierać informacje potwierdzone podpisem przez osobę upoważnioną, nawiązujące do podstawy wystawienia tego dokumentu, w zakresie:

  • celu poniesienia wydatku
  • przeznaczenia przedmiotu zakupu
  • legalności ( nr umowy, procedura zamówień publicznych)
  • źródła finansowania wydatku (dydaktyka, badania, grant, umowa UE, inne)
  • wartości obciążających poszczególne obiekty / miejsca powstawania kosztów ( dotyczy faktur za media, remonty, inne)

2. Jakie dane powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura?

 

Odp. Prawidłowa wystawiona faktura powinna w szczególności wskazywać datę wystawienia dokumentu, datę sprzedaży, płatności, prawidłowe dane uczelni, jako nabywcy danej usługi / towaru, tj. Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, NIP: 754-000-71-79.

- faktura / rachunek zagraniczny:  j/w   NIP: PL 754-000-71-79

 

3. Ile mam czasu na dostarczenie dokumentów finansowych do Kwestury?

 

Odp. Przekazanie dokumentów finansowych do Kwestury musi nastąpić nie później, niż piątego dnia od daty ich otrzymania. Data przekazania dokumentacji finansowej musi dodatkowo uwzględniać termin zapłaty zobowiązania uczelni.

4. Jakie elementy opisu merytorycznego powinny się znaleźć na fakturze?

 

Odp.

  • Przedmiot wydatku, oraz związek poniesienia wydatku z rodzajem działalności uczelni (cel wydatku), której służy: dydaktyka, badania, ogólnouczelniana, projekt UE.
  • Źródło finansowania wydatku – z potwierdzeniem właściwego dysponenta
  • Numer sprawy ( ZPU, KPB, KPZ, KPA) oraz podstawę prawną udzielenia zamówienia określaną przez Sekcję Zamówień Publicznych – ocena legalności ( ustawa o finansach publicznych, ustawa prawo zamówień publicznych, regulamin wewnętrzny uczelni)
  • Inne informacje, wymagane zawartymi przez uczelnie umowami.

5. Kto na uczelni dokonuje oceny merytorycznej z zakresu legalności wydatków?

 

Odp. Oceny merytorycznej dokonuje realizator na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Kierownik Działu AG – materiały biurowe, eksploatacyjne, środki czystości, meble, inne;

Kierownik Sekcji ds. aparatury – aparatura specjalistyczna, sprzet komputerowy, multimedialny, fotograficzny, inny;

Główny specjalista ds. remontów i inwestycji – materiały do remontów, usługi w zakresie prac remontowych i inne;

Dyrektor Biblioteki Głównej – ksiązki, czasopisma, bazy danych, inne;

Dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego – druk i dostawa książek, inne;

Kierownik Sekcji ds. BHP i P.Poż. – konserwacja i zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej, odzież ochronna, inne;

Dyrektor Centrum Informatycznego – programy komputerowe i licencje na ich użytkowanie, rozbudowa i konserwacja MSK, inne;

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych – potrzeby socjalne pracowników uczelni, inne;

6. Na jakie numery rachunków można dokonywać wpłat?

 

Odp.

Beneficjent: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole – Polska

Bank: Bank zachodni WBK S.A.

 

SWIFT: WBK PP LPP

Konto PLN: PL09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Konto EUR: PL88 1090 2138 0000 0005 5600 0076

Konto USD: PL45 1090 2138 0000 0005 5600 0074

Konto PLN: PL95 1090 2138 0000 0005 5600 0047 – ZFŚS ( refundacja naliczonego ZFŚS na podstawie noty księgowej w projektach UE)

Bank PEKAO S.A.

 

SWIFT: PKOPPLPW

Konto PLN: PL68 1240 3103 1111 0000 3485 6745 – wpłaty gotówkowe bez prowizji

Konto EUR: PL36 1240 3103 1978 0010 4047 1074 – wpłaty gotówkowe bez prowizji

Konto USD: PL52 1240 3103 1787 0010 4047 1218 – wpłaty gotówkowe bez prowizji

Konto PLN: PL89 1240 3103 1111 0010 4047 1566 – ZFŚS – wpłaty gotówkowe bez prowizji

7. Jakie są niezbędne informacje do przygotowania dyspozycji polecenia przelewu za granicę?

 

Odp.

  • Dane adresowe odbiorcy (nazwa, adres odbiorcy, kraj)
  • Pełny Numer rachunku bankowego
  • Kod SWIFT / BIC
  • Kraj banku odbiorcy
  • Rodzaj waluty, kwotę przekazu
  • Tytułem …

8. Jakie są najczęściej pojawiające się błędy w przypadku dostarczania dokumentów do Kwestury?

 

Odp.

  • Brak kompletnych informacji nawiązujących do podstawy wystawienia dokumentu
  • Błędne dane adresowe Uniwersytetu Opolskiego
  • Brak niezbędnych danych łączących odbiorcę (nazwa, adres, kraj) z numerem rachunku bankowego
  • Niedostarczenie dokumentów do Kwestury z odpowiednim wyprzedzeniem
  • Niedołączanie do dokumentów odpowiednich załączników, np. dowody zapłaty, wydruki potwierdzenia transakcji przy płatnościach przelewem z konta osobistego pracownika,

9. Jaki jest numer KRS Uniwersytetu Opolskiego?

Odp. Nie dotyczy

(informacja: Uniwersytet Opolski został utworzony na podstawie Ustawy z dnia 10 marca 1994 r. o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego (Dz.U.nr.55 z dnia 29.04.1994 r. poz. 225)).

>>POBIERZ DZ.U NR 55 z dn. 29.04.1994 r. poz.225<<

DZIAŁ KSIĘGOWOŚĆI

 

1. Jakie są niezbędne czynności w przypadku rozliczeń i bieżącej kontroli projektów współfinansowanych z UE?

  • Dostarczenie aktualnych, zatwierdzonych przez urząd budżetów wraz z aneksami do umów – pokój 12c
  • Dostarczenie w terminie dokumentów księgowych umożliwiających weryfikację zgodności z budżetem – pokój 12c
  • Składanie wniosków o płatność, oraz końcowe rozliczenie projektów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem – pokój 12c
  • Dostarczenie zatwierdzonych wniosków o płatność – pokój 12c

2. Jakie dokumenty powinny być dostarczone w celu zablokowania / zarejestrowania środków przyznanych na realizację towaru / usługi?

 

Odp. W celu zablokowania / zarejestrowania środków należy dostarczyć dokument zawierający:

    • Opis merytoryczny zakupu
    • Źródło finansowania ( dydaktyka, badania, ss, itp.)
    • Pismo potwierdzające otrzymanie środków

3. Gdzie należy zgłosić organizację konferencji?

 

Odp. Organizacje konferencji należy zgłosić pisemnie w Dziale Badań i Współpracy z Zagranicą, oraz Kwesturze ( pokój nr 11).

Pismo powinno zawierać:

    • Termin konferencji
    • Wysokość opłaty konferencyjnej
    • Pełna nazwę konferencji, oraz skrót pod jakim będą wpływały wpłaty.

4. Kto i kiedy wystawia faktury VAT za opłaty konferencyjne?

 

Odp. FV za udział w konferencji wystawiane są automatycznie przez Kwesturę, jeśli opłaty dokonuje firma.

Jeśli wpłata dokonana jest przez osobę fizyczną, to FV wystawiane są p podaniu pełnej nazwy firmy wraz z numerem NIP, lub danych adresowych osoby fizycznej najpóźniej w ciągu 7 dni po zakończeniu konferencji.

5. Jakie informacje do faktury VAT należy podać dokonując zakupu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego za granicą?

 

Odp. Faktura VAT powinna zawierać dane nabywcy, tj.:

Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole, Polska, NIP: PL 754-000-71-79Uniwersytet Opolski,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a,
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382

Sekretariat
tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

administrator strony: rwojtyra@uni.opole.pl 

tel: 54-15-960 wew.160

 


dol