Komunikat Działu Płac w sprawie stosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodówOpole, 2015-10-16

 

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Wszyscy

 

Szanowni Państwo,

     przypominam, że stosownie do postanowień Uchwały Nr 94/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 października 2010r., regulującej zasady zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów przez nauczycieli akademickich ze stosunku pracy w Uniwersytecie Opolskim, należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie – do 5 grudnia 2015r. – oświadczenie (wzór stanowi załącznik do ww. Uchwały), będące podstawą zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów, z tytułu wykonywania prac o charakterze twórczym, przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Opolskiego.

Niezłożenie stosownych dokumentów spowoduje, że zaliczka na poczet podatku dochodowego za 2016r. będzie pobierana z wynagrodzeń pracownika bez uwzględnienia korzyści wynikających z praw autorskich. Nie będzie również możliwe skorygowanie pobranej zaliczki w trakcie roku podatkowego.

W związku z powyższym przypomina się wszystkim kierownikom jednostek ; iż

1. Przedłożenie oświadczenia w Dziale Płac UO winno nastąpić do dnia 5 grudnia 2015r. (druk do pobrania na dole strony).

  1. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji prac/utworów, które stanowią podstawę zastosowania wyższych kosztów uzyskania przychodów.

POBIERZ_Uchwała_Senatu_94/2008-2012_wraz_ze_wzorem_oświadczenia_o_stosowaniu_50%_stawki_kosztów_uzyskania_przychodówUniwersytet Opolski,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a,
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382

Sekretariat
tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

administrator strony: rwojtyra@uni.opole.pl 

tel: 54-15-960 wew.160

 


dol